Nå dina mål genom din inre motivation

Varför går jag till gymmet klockan sex på morgonen? Är det för att mina vänner går eller för att jag faktiskt mår bra av att gå till gymmet? Vad är den verkliga orsaken och hur stor kraft har den egentligen på kort och lång sikt? 

Under min utbildning till Personlig tränare läser vi bland annat om motivation i kombination med motiverande samtal, där vi under föregående vecka filmade samtal i rollen som personlig tränare och klient. Detta område finner jag mycket intressant och inte minst nödvändigt för att uppnå ett väl fungerande samarbete mellan de båda parterna.

Att utvecklas, ta dig vidare, nå dina målsättningar, uppfylla dina drömmar och röra dig framåt handlar till stor del om motivation. Rörelse och mål går hand i hand. Att sätta mål handlar om att staka ut riktningen i livet och vägen framåt för en förändringsresa. Uttrycket ”målet är ingenting, vägen är allt” har vi hört förut och det innehåller en hel del sanning. Däremot behöver det ena inte utesluta det andra.

Ingenting du gör sker utan mål eller syfte och målsättningar berättar vart du är på väg. Mål bidrar till att du vill sätta igång för att uppnå saker, oavsett om det handlar om att göra gröt till frukost, läsa en bra bok eller förändra aspekter av din livsstil. Det finns alltid motiv bakom det du gör och mål ger det hela en mening. Till och med att besluta dig för att inte göra någonting alls är en målsättning i sig. Eftersom mål är en central del i ditt liv är det viktigt att arbetet för att uppnå dina mål fokuserar på förändring istället för på själva problemen.

Motivation kan byggas på antingen externa eller interna faktorer. De externa eller yttre källorna kan handla om motiv till förändring utifrån vikt, utseende och träning som bygger på yttre belöning. Intern motivation handlar mer om känslan av att må bra, ta dig an utmaningar, utveckla färdigheter, känna samhörighet och ha roligt. De yttre motiven kan ofta ge en snabbare push till en förändring, men verkar göra att du är mer benägen av att råka ut för snedsteg och återfall till ett tidigare oönskat beteende. När en extern belöning upphör brukar även motivationen till fortsatt handling minska. Den inre motivationen kan ta längre tid att etablera, men anses mer kraftfull för att förändra ett beteende på lång sikt.

Den effektivaste och mest långsiktigt hållbara formen av motivation är därför en drivkraft som uppstår när du vill uppnå ett mål av egen fri vilja för personlig självuppfyllelse, tillfredställelse och en känsla av mening; den så kallade inre motivationen. Även om det är bevisat att den inre motivationen är den bästa faktorn för en långsiktig förändring eller att bibehålla ett önskat beteende behöver det ena inte utesluta det andra. De kan med fördel kombineras.

Mitt tips till dig är därför att arbeta för att finna din inre motivation, alltså den verkliga anledningen till varför du vill uppnå dina mål och drömmar. Det skapar således en god grund till att nå framgång, upprätthålla ditt nya beteende och en förändring på lång sikt.

Så anledningen till att jag går till gymmet klockan sex på morgonen är för att jag vill och mår bra av det. När mina vänner dessutom går med mig är det ännu roligare! Så vilken är din verkliga anledning och drivkraft till att uppnå dina mål och drömmar?

Motivation for going to the gym

Vilken är din drivkraft till att träna?

Lycka till på resan mot din destination!

/Erika

English version

Reach your goals through your inner motivation

Why do I go to the gym at six-á clock in the morning? Is it because my friends go or is it because I actually feel good inside about going? What is the real reason and how much power does it really have in a short and long term perspective?

During my education to a Personal trainer, we read about motivation combined with motivational interviewing, where we have filmed conversations in the role of personal trainer and client. This area I find very interesting and not at least necessary to achieve a well-functioning cooperation between the two parties.

To develop, move on, achieve your goals, fulfill your dreams and move forward is all about motivation. Operating and goals go hand in hand. Setting goals give you direction in life and a way forward for a journey of change. The expression ”the goal is nothing, the way is everything” we have heard before and it contains a lot of truth. However, the one does not exclude the other.

Nothing you do is done without aim or purpose and goals tell you where you are going. Goals help you to get started to achieve things, whether it’s about making porridge for breakfast, read a good book or change aspects of your lifestyle. There is always a motive behind what you do and goals give everything a meaning. Even to decide to do nothing at all is a goal in itself. Since the goal is a central part of your life it is important to work to achieve your objectives focus on change instead of the actual problems.

Motivation can be based from either external or internal factors. The external sources can include the reasons for the change in goals regarding weight, looks and training based on the external reward. Internal motivation is more about the sensation of feeling good, take on challenges, develop skills, to feel connected and have fun. The external motivation can often provide as a faster push for the change, but seems to make you more prone to slip and relapse to a previous misbehavior. When an external reward ceases the motivation for continued action usually decreases as well. The inner motivation can take longer to establish, but is considered more powerful to change behavior in the long term.

The most powerful and sustainable form of motivation is a force that arises when you want to achieve a goal of your own free will for personal self-fulfillment, satisfaction and a sense of purpose; the so-called inner motivation. Although there is evidence that the inner motivation is the best factor for a long-term change or to maintain a desired behavior they can advantageously be combined.

My advice is to find your inner motivation meaning the true reason why you want to achieve your goals. It creates a good basis for achieving success; maintain your new behavior and a change in the long-term perspective.

So the reason why I go to the gym at six-á clock in the morning is because I want to and feel good about doing it. And when my friends go with me, it’s even more fun! So what is your true reason and motivation to reach your dreams?

Good luck on your journey to your destination!

Hugs from Erika

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s